โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารระดับประถม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : สพฐ.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : กองทุนรอบโรงไฟฟ้าวัง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : สปช.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : สพฐ.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์-โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : สพช.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : กองทุนรอบโรงไฟฟ้าวัง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พักผ่อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพมุมสูงโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารระดับประถมศึกษาหลังน้ำท่วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมัธยมศึกษาหลังน้ำท่วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาลหลังน้ำท่วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสำนักงานหลังน้ำท่วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประถม&อนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสุขา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มุมพักผ่อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..