โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้งมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
11 มี.ค. 59 รับเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559  โรงเรียนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
อาคารโดมอเนกประสงค์ งานวิชาการอนุบาล
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนจะทำการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และจะปิดเรียนสำหรับนักเรียนปกติ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่เรียบร้อยในระหว่างภาค  ให้มาดำเนินการในช่วงวันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และก่อนที่โรงเรียนจะปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ 
27 ก.พ. 59 การทดสอบทางการศึกษา O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 การทดสอบทางการศึกษา O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ฝ่ายวิชาการ
06 ม.ค. 59 ถึง 27 ม.ค. 59 นิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
23 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียน
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอวังน้อย โดยนายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬาโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิและสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
12 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ - ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภาคกลางคืนเป็นการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ-เนตรนารี  เรียนเชิญผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลาน
03 พ.ย. 58 ถึง 05 พ.ย. 58 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีอ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 ต.ค. 54 ถึง 05 ต.ค. 54 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  ๓ - ๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ/เครื่องแบบนักเรียน งานบริหารวิชาการ
23 ก.ย. 54 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  จะทำการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ โดยจะใช้เวลาทุกวันในช่วงบ่ายของวันที่๑๙-๒๒ กันยายน๒๕๕๔ ทำการแข่งขัน และจะมีพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔
สนามโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ/ชุดกีฬาตามสีสังกัด งานกิจการนักเรียน
01 ก.ย. 54 ถึง 04 ก.ย. 54 การสัมนาบุคลากรภายใน
ในวันที่ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๔  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ จะทำการประชุมสัมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา / แต่งกายชุดสุภาพ งานบริหารงบประมาณ