โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ได้เริ่มปลูกสร้างอาคารเรียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2476 อาศัยที่ดินริมคลอง 26 ของชลประทานหลวง ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา ขนาด 4 ห้องเรียน มีมุขตรงกลางหลังคาสังกะสีมีฝาประตูหน้าต่างพร้อม กว้าง 3 วา ยาว 4 วา ยกพื้นสูงจากพื้นดิน 2 ศอก สร้างเสร็จเรียบร้อย

           เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2476 โดยขุนประสูตรประชาราษฎร์ นายอำเภอวังน้อยสมัยนั้นเป็นประธานและใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประสูตรประชาราษฎร์และเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2477 เปิดเรียนครั้งแรกเป็นการสอนเด็กเล็กแบบอนุบาล เพราะในสมัยนั้นยังมิได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในท้องที่อำเภอวังน้อย มีครูสอน 1 คน คือ นายแม้น  ทับศรี โรงเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยอาศัยเก็บเงินค่าจ้างสอนจากผู้ปกครองที่นำเด็กมาฝากเรียน นำเงินค่าจ้างนั้นมาใช้เป็นค่าใช้สอยอุปกรณ์การเรียนการสอนและเงินเดือนครู

          ต่อมาปี พ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติประถมศึกษาได้ประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักร ทำให้ฐานะโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนประชาบาลชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลวังน้อย (ประสูตรประชาราษฎร์)ต่อมาสมัยรองอำมาตย์โทขุนสรกิจวิจารณ์ เป็นนายอำเภอวังน้อยได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนใหม่และดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินประถมศึกษา มีนายแม้น  ทับศรี เป็นครูใหญ่ นางสาวระทวย  วรรณพฤกษ์ เป็นครูน้อย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น. หยุดเรียนวันพระเต็มวันและวันโกนครึ่งวัน

          ต่อมาปี พ.ศ. 2482 นายแม้น  ทับศรี ได้ลาออกจากทางราชการ ได้แต่งตั้งนายบุญเชิด  จุฑะพันธ์ เป็นครูใหญ่แทน มีนางสาวระทวย  วรรณพฤกษ์ และนายสายัณห์  วงศ์วาล เป็นครูน้อย ซึ่งต่อมานายบุญเชิด  จุฑะพันธ์ ครูใหญ่ ลาออกทางราชการได้แต่งตั้งนายสวัสดิ์  หลาวเพ็ชร มาเป็นครูใหญ่แทน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2482 ทางราชการได้แต่งตั้งนายสวัสดิ์  หลาวเพ็ชร ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสุคันธาราม (เสาวังคา) และได้แต่งตั้งนายจรัล  สุขสมนิล มาเป็นครูใหญ่แทน

          ต่อมา พ.ศ. 2483 นายวิโรจน์  กมลพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกฐินสามัคคีของคณะครูทั้งจังหวัด หมุนเวียนทอดปีละอำเภอในปีนี้อำเภอวังน้อยจับสลากได้ นายสุวิช  ทรัพย์อินทร์ นายอำเภอวังน้อย ได้นำกฐินไปทอดวัดราษฎรบรรจง เงินที่เหลือจากการทอดกฐิน นายอำเภอวังน้อยและนายสง่า  นิลจำรัส ศึกษาธิการอำเภอได้ร่วมกันจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลตำบลวังน้อย 1 (ประสูตรประชาราษฎร์) แต่ไม่มีที่ดินปูลกสร้างโรงเรียน ต่อมาพระคลังมหาสมบัติของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งมีสรรพกรจังหวัดเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของที่ดินปูลกสร้างจำนวน 9 ไร่ ได้รับอนุมัติให้ปลูกสร้างได้ จึงดำเนินการปลูกสร้าง เมื่อปลูกสร้างใหม่เสร็จได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ”
มีนายจรัล  สุขสมนิล เป็นครูใหญ่

           ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2487 พายุพัดอาคารเรียนพังใช้ทำการสอนไม่ได้ นายอำเภอวังน้อย จึงสั่งให้ครูและนักเรียนไปอาศัยเรียนตามโรงเรียนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดศิวาราม และโรงเรียนยมนาตามธรรม เป็นการชั่วคราว

           ต่อมา พ.ศ. 2490 ร.ต.ท. ขุนนพ  การบำรุง นายอำเภอวังน้อย  นายเสรี  มลช้าง ศึกษาธิการอำเภอ วังน้อย เห็นว่าครูและนักเรียนต้องเดินทางไกลและลำบาก จึงขออนุมัติเงินจากจังหวัดมาจัดรื้อโรงเรียนและมาปลูกสร้างใหม่เป็นอาคารเรียนชั่วคราว บริเวณใกล้กับสุขศาลาอำเภอวังน้อย ในที่ดินของอำเภอ หลังคาสังกะสีไม่มีฝากั้น และแต่งตั้งให้นายบุญชู  คุ้มภัย เป็นครูใหญ่ และคงใช้ชื่อโรงเรียนตามเดิม

           ต่อมาปี พ.ศ. 2495 นายสงัด  รักษ์เจริญ นายอำเภอวังน้อย นายตี  อรุณทัต ศึกษาธิการอำเภอ วังน้อย เห็นว่าควรจะสร้างโรงเรียนหลังใหญ่ให้มั่นคงถาวรเพียงพอแก่นักเรียน จึงทำเรื่องขอเงินจากจังหวัดมาสมทบกับของเก่าสร้างอาคารใหม่ โดยขอที่ดินของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ที่ดินเดิมใหม่อีกครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว นายอำเภอวังน้อยจึงได้จัดดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ป.1.บ มี 5 ห้องเรียนมุขกลางแบบเดียวกับของเก่า แล้วเสร็จเมื่อ 3 ตุลาคม 2495 ยังใช้ชื่อโรงเรียนเดิม และได้แต่งตั้งนายฟู หาบุญมี เป็นครูใหญ่ และย้ายนายบุญชู  คุมภัย ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดธรรมจริยา

           ต่อมาปี พ.ศ. 2496 นายสงัด  รักษ์เจริญ นายอำเภอวังน้อย และนายตุ๊  อรุณทัต ศึกษาธิการอำเภอวังน้อย เห็นว่าการนำเอาไม้หลังคาที่ถูกพายุพัดไปสร้างใหม่ไม้ก็ชำรุดโย้เย้ไม่เรียบร้อย จึงได้ทำหนังสือขอเงิน ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาปลูกสร้างใหม่ ท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินกองสลากกินแบ่งให้เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) มาก่อสร้างในที่ดินเดิม

           พ.ศ. 2499 นายอำเภอได้เปิดมัธยมสามัญปีที่ 1 เป็นครั้งแรกได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนนี้

          พ.ศ. 2500 ทางราชการให้เงินงบประมาณอำเภอวังน้อย ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับมัธยมสามัญ นายไสว  ฉิมพลอย นายอำเภอวังน้อย นายตุ๊  อรุณทัต ศึกษาธิการอำเภอวังน้อยได้ติดต่อขอที่ดินของนางน้อม  ผามีสกุล ได้ที่ดินหมู่ 1 ตำบลชะแมบเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จและทำพิธีเปิด โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา” แล้วได้ย้ายเด็กมัธยมสามัญไปเรียนที่ใหม่

           พ.ศ. 2505 ทางอำเภอวังน้อยได้ปลูกสร้างอาคารเรียนมัธยมวิสามัญในบริเวณที่ดินโรงเรียน
วังน้อยวิทยาภูมิ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไสวธนูปถัมภ์”

           พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเงิน
440,000 บาท สร้างอาคาร 11 ห้องเรียน เดิมมี 5 ห้องเรียน นักเรียนแออัดมากและเปิดสอนระดับประถมปลาย

           พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 เป็นอาคารเรียนใต้ถุนสูง

           พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 จำนวน 1 หลัง
6 ห้องเรียน

           พ.ศ. 2534 นายนิพนธ์  กฤชรินชัย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ และทำปริมาณงานปรับจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

           พ.ศ. 2542 นายนิพนธ์  กฤชรินชัย ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ลุมพลีชนูปถัมภ์ และแต่งตั้งนายสมเดช  คงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้แทน

          พ.ศ. 2542 ทางราชการได้ให้งบประมาณ 111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มาสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณ 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม

           พ.ศ. 2542 ตำบลลำตาเสา ได้จัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาเปลี่ยนปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียน

           พ.ศ. 2542 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 80,600 บาท (แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) มาเปลี่ยนและปรับปรุงสายไฟฟ้าของโรงเรียนทั้งหมดที่ชำรุด และอนุมัติงบประมาณอีก 51,900 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มาซ่อมและปรับปรุงประปาของโรงเรียนที่ชำรุด

           พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู ภารโรงและผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินและวัสดุปรับปรุงสนามเด็กเล่น โดยเทพื้นสนามเดิม ทำเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีของเล่น และคอนกรีตบริเวณทางเดิน คิดเป็นเงิน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จนใช้การได้ดี

           พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับคำสั่งให้โอนอนุบาล 3 ขวบ ให้เทศบาลตำบลลำตาเสา แต่ทางเทศบาลไม่มีความพร้อมเรื่องอาคารเรียนและครู จึงได้ฝากให้โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิดูแลแทนและดำเนินการจ้างครูดูแลเด็กเล็กให้ 1 คน ใช้งบประชาชน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขยายห้องเด็กเล็ก และมอบการเรียนการสอนรวมทั้งการบังคับบัญชาครูเด็กเล็กให้โรงเรียนดำเนินการแทน

           พ.ศ. 2544 เทศบาลได้จัดทำท่อระบายน้ำให้โรงเรียน เพราะโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ลุ่ม เวลาฝนตกน้ำจะท่วมสนามและอาคารอนุบาลบริหารโดยการสูบน้ำออก

           พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 5,430,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104ล/30 จำนวน 12 ห้องเรียน แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และใช้ทำการเรียนการสอน

           พ.ศ. 2551 เทศบาลตำบลลำตาเสา ได้ถมที่สร้างอาคารเรียนที่รื้อไปแล้ว ปรับที่เรียบร้อยเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

           พ.ศ. 2551 ได้สร้างแสลมป์ (ที่กันแดด) หน้าเสาธง เพื่อใช้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า
และเพื่อกันแดดให้นักเรียนและครูเวลาทำกิจกรรมโรงเรียนวิธีพุทธ โดยได้รับเงินจากตำบลลำตาเสา เป็นเงิน
280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เงินโรงเรียนงบปรับปรุงภูมิทัศน์อีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะครู – ภารโรงบริจาคอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมใช้เงิน 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้สร้างโดยตำบลลำตาเสา แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2551
สิ้นปีงบประมาณ 2551 นายสมเดช  คงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ได้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้แต่งตั้ง
นายสนธิ  สุทธิประทีป เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

           พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ประสานงานกับกำนันสมศักดิ์  ศิวาเจริญธนกิจ กำนันตำบลลำตาเสา
โดยใช้งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อดีดอาคาร สปช.104/26 4 ห้องเรียน และอนุมัติงบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจัดทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพื้นที่โรงเรียน

           พ.ศ. 2543 ทางโรงเรียนประสานกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ผ่านทางกำนันสมศักดิ์  ศิวาเจริญธนกิจ ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ถมสนามฟุตบอลเต็มสนาม สูง 1 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำรอบสนามในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณอีก 400,000 บาท จากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย เทลานอเนกประสงค์ต่อจากสนามบาสเกตบอลพร้อมสร้างรั้วด้านข้าง

           พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณจากกองทุนรอบไฟฟ้าภายใต้การทำของกำนันสมศักดิ์  ศิวาเจริญธนกิจ จำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล 2 ชั้น 6 ห้องเรียน และงบประมาณอีก 500,000 บาท ยกอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดทำห้องอาหารด้านล่าง แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ในปีนี้ ประมาณเดือนตุลาคม 2554 เกิดอุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหายในชั้นล่าง ซึ่งเป็นห้องสมุด หนังสือเสียหายทั้งหมด รวมทั้งเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องนับจำนวนผู้ใช้ห้องสมุด เป็นต้น ทางโรงเรียนเสนอของบประมาณจากทางราชการ เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย จำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และได้รับการอนุมัติดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง พร้อมทั้งทาสีอาคารเรียนทุกหลัง ปรับปรุงห้องสมุดติดแอร์ให้มีความเย็นเพียงพอ

           พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณในการปรับเปลี่ยนแสลมป์ หน้าเสาธงใหม่เป็นโดมถาวร หลังคาเมทัลชีทจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ในวงเงิน 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายใต้การนำเสนอของกำนันสมศักดิ์  ศิวาเจริญธนกิจ เสร็จพร้อมใช้งานได้ในปีนี้

           พ.ศ. 2555 ได้ทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับพื้นพร้อมปูหญ้า งบประมาณได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง พ่อค้า ประชาชน จำนวน 140,000 บาท เป็นสนามที่สมบูรณ์ขึ้นใช้บริการชุมชนในการฝึกซ้อมกีฬา รวมทั้งจัดงานเลี้ยงต่างๆ

           พ.ศ. 2556 ได้รับงบแปรยัติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยท่าน ส.ส.สุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ส้วม 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้า อาคาร สปช.104/26 จำนวน 6 ห้องเรียนรวมทั้งจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนหน้าทางเข้าโรงเรียน แล้วเสร็จพร้อมทำการเปิดป้ายอาคารหลังใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารครบรอบ 80 ปี” ทำการเปิดป้ายโดย ส.ส.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ผอ.ภิรมย์  นันทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และนายเรวัต  อัมพวานันท์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานเปิดร่วมกันเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

          ปัจจุบันโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 849 คน ครูและบุคลากร 40 คน