โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  ก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมนำสังคม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

และมีจิตสาธารณะ