โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสุข ภูมิใจในความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

 1. นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข 

 2. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพ

 3. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมบริหารจัดการเป็นระบบ ชัดเจน และได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม

 4. มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้