โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3