โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธรรมนูญโรงเรียน
ธรรมนูญโรงเรียน

ธรรมนูญสภานักเรียน

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

พุทธศักราช 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

คำนำ

 

              ธรรมนูญสภานักเรียนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียน ประกอบด้วย บททั่วไป คณะกรรมการสภานักเรียน การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน การดำเนินนโยบายพื้นฐาน การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของโรงเรียนสืบไป

              ขอขอบคุณคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

 

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

ปีการศึกษา 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

                                                                                                          หน้า

หมวดที่  1   บททั่วไป                                                                                  1

หมวดที่  2   คณะกรรมการสภานักเรียน                                                              2

              ส่วนที่ 1 องค์ประกอบ                                                                   2

              ส่วนที่ 2 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน                       3

              ส่วนที่ 3 สิทธิของคณะกรรมการสภานักเรียน                                          4

              ส่วนที่ 4 หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน                                        4       

หมวดที่  3                                                                                              7

              ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                                        7

              ส่วนที่ 2 วิธีการเลือกตั้ง                                                                 9

หมวดที่  4   การดำเนินนโยบายพื้นฐาน                                                              11

หมวดที่  5   การดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน                                         12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมนูญสภานักเรียน

โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

พุทธศักราช 2558

 

หมวดที่ 1

บททั่วไป

              ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ขึ้น และโดยเห็นสมควรแก่การจัดการบริหารงานและเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการจัดระเบียบแบ่งโครงสร้างของคณะกรรมการสภานักเรียน จึงได้ตราธรรมนูญฉบับนี้ไว้โดยคำแนะนำและความยินยอมของนักเรียน คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนดังต่อไปนี้

              ข้อ 1 ธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ พุทธศักราช 2557”

              ข้อ 2 ธรรมนูญฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานท้ายธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไป

              เพื่อให้ความตามวรรคหนึ่งสมบูรณ์ควรจัดให้มีสำเนาธรรมนูญฉบับนี้ประกาศไว้                             ณ ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ทั่วโรงเรียน

              ข้อ 3  ข้อความที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฉบับนี้

                       โรงเรียน      หมายความว่า   โรงเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

                       นักเรียน      หมายความว่า   นักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

                       คณะครู       หมายความว่า   คณะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานประจำ              ในโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

                       ครูที่ปรึกษา  หมายความว่า   ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน

                       ฝ่ายบริหาร   หมายความว่า   ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน

                       ผู้สมัครรับเลือกตั้ง      หมายความว่า   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

                       ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง         หมายความว่า   นักเรียนโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

                       การเลือกตั้ง  หมายความว่า การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

                       คณะกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้ง   หมายความว่า   นักเรียนและคณะครูที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในการจัดการและการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

                       หน่วยเลือกตั้ง หมายความว่า   สถานที่ที่ได้กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

                       การประชุม   หมายความว่า   การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

 

 

 

 

 

 

-2-

                       ที่ประชุม      หมายความว่า   สถานที่ที่กำหนดให้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ                ในญัตติต่าง ๆ

                       มติที่ประชุม  หมายความว่า   ข้อสรุปของที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับญัตติ

              ข้อ 4 ธรรมนูญนี้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่บังคับสูงสุดของคณะกรรมการสภานักเรียน บทบัญญัติ คำสั่ง หรือระเบียบการใดที่ออกโดยคณะกรรมการสภานักเรียนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ให้บทบัญญัติ คำสั่ง หรือระเบียบการนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

              การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้ต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภานักเรียนชุดที่ปฏิบัติงานและคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียนต้องนำญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมหลักการและเหตุผลประกอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นร่วมปรึกษากับฝ่ายบริหาร

              ข้อ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน หมายความว่า องค์กรกิจกรรมตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนซึ่งมีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชนพร้อมทั้งมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนและโรงเรียน และเป็นองค์กรที่ได้จำลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

              ข้อ 6 ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รักษาการตามธรรมนูญฉบับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

              ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาให้คำแนะนำการบริหารงานของคณะกรรมการสภานักเรียนด้วย              โดยอนุโลม

              ข้อ 7 เมื่อมีปัญหาเพราะไม่ได้บัญญัติข้อความหรือความไม่ชัดเจนของข้อความที่ได้บัญญัติไว้           ในธรรมนูญฉบับนี้ให้วินิจฉัยปัญหานั้นด้วยเจตนารมณ์ของประเพณีการปกครองของโรงเรียนหรือ                  การดำเนินการของคณะกรรมการสภานักเรียนชุดก่อนที่ได้เคยปฏิบัติผ่านมาแล้ว

 

หมวด 2

คณะกรรมการสภานักเรียน

ส่วนที่ 1

องค์ประกอบ

              ข้อ 8 ให้มีประธานสภานักเรียนคนหนึ่ง รองประธานสภานักเรียนอย่างน้อย 2 คน และกรรมการสภานักเรียนอีกอย่างน้อย 12 คน ประกอบกันเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน มีหน้าที่ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญฉบับนี้และตามคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

              บุคคลตามวรรคหนึ่งนั้นต้องได้รับการแต่งตั้งและเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

              ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนต้องมีความเป็นกลางในการดำเนินนโยบาย

 

 

 

 

 

 

 

-3-

              ข้อ 9 ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งคณะกรรมการสภานักเรียนต้องมีเจตนารมณ์ มีอุดมคติและมีจุดมุ่งหมายในการทำหน้าที่กรรมการสภานักเรียนอย่างเดียวกันเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

              คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมเป็นผู้แทนของนักเรียนทุกคนในกิจการภายในและภายนอกสถานศึกษา และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักเรียน

              ข้อ 10 องค์ประชุมของการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภานักเรียนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะได้แจ้งในที่ประชุมคราวก่อนแล้วว่าการประชุมคราวต่อไปจะใช้องค์ประชุมจำนวนเท่าใด

              ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละชุดในการตราและพิจารณากำหนดข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเองโดยต้องให้สอดคล้องกับธรรมนูญฉบับนี้ดัวย

              ให้ประธานสภานักเรียนเป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมหรือมอบหมายให้รองประธานสภานักเรียนคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนและดำเนินการประชุมตามข้อบังคับการประชุมได้โดยอนุโลม

              การตราข้อบังคับตามวรรคสองนั้นต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวิธีดำเนินการประชุม การเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ และอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมเห็นสมควรให้มี

              การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากเป็นประมาณเว้นแต่ธรรมนูญนี้หรือข้อบังคับการประชุมจะได้บัญญัติเป็นอย่างอื่น โดยกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละครั้ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

 

ส่วนที่ 2

คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน

              ข้อ 11 คุณลักษณะที่พึงปฏิบัติของคณะกรรมการสภานักเรียน มีดังนี้

                       11.1 เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเคารพในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ

                       11.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นตลอดเวลา

                       11.3 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

                       11.4 ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

                       11.5 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนา

                       11.6 เป็นผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.72 KB