โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 452
ผลการสอบโอเน็ต ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 867 KB 219
ผลการสอบโอเน็ตป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.35 MB 227
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 1135
บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตร 2551 สู่ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 2248
นวัตกรรมครูพันธุ์ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.39 KB 358
ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.59 KB 219
การลงโทษนักเรียนตามแนวคิดรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.74 KB 325
อนุบาลดี..ดี อยู่ที่ไหน Word Document ขนาดไฟล์ 19.29 KB 558
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 766
e-learning วิธีสร้างเสริมความฉลาด 204
30 วิธีกับการเลี้ยงลูกให้ฉลาด Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 276
เส้นทางมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 213
โปรแกรมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 369
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 909.25 KB 289
ประมาณราคาและรายการสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.33 KB 2253
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.05 KB 383
แนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 146
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 145
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 374
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 166
คู่มือประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 239
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 214