โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 347
ผลการสอบโอเน็ต ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 867 KB 191
ผลการสอบโอเน็ตป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.35 MB 196
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 1088
บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตร 2551 สู่ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 2029
นวัตกรรมครูพันธุ์ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.39 KB 293
ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.59 KB 189
การลงโทษนักเรียนตามแนวคิดรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.74 KB 298
อนุบาลดี..ดี อยู่ที่ไหน Word Document ขนาดไฟล์ 19.29 KB 531
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 725
e-learning วิธีสร้างเสริมความฉลาด 177
30 วิธีกับการเลี้ยงลูกให้ฉลาด Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 250
เส้นทางมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 179
โปรแกรมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 345
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 909.25 KB 259
ประมาณราคาและรายการสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.33 KB 2177
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.05 KB 355
แนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 118
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 118
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 347
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 133
คู่มือประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 207
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 191