โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 417
ผลการสอบโอเน็ต ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 867 KB 217
ผลการสอบโอเน็ตป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.35 MB 223
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพครู Word Document ขนาดไฟล์ 16.07 KB 1129
บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตร 2551 สู่ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 2243
นวัตกรรมครูพันธุ์ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.39 KB 335
ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.59 KB 216
การลงโทษนักเรียนตามแนวคิดรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.74 KB 323
อนุบาลดี..ดี อยู่ที่ไหน Word Document ขนาดไฟล์ 19.29 KB 555
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 751
e-learning วิธีสร้างเสริมความฉลาด 201
30 วิธีกับการเลี้ยงลูกให้ฉลาด Word Document ขนาดไฟล์ 38.17 KB 274
เส้นทางมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 210
โปรแกรมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส 366
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 909.25 KB 287
ประมาณราคาและรายการสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.33 KB 2245
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.05 KB 381
แนวปฏิบัติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 144
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 143
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 373
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 163
คู่มือประเมินสมรรถนะครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 235
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 212