โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมต้น

นางมลิวรรณ ใจซื่อ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางศศิธร จันทร์หอม
หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางณัฏฐา สุทธิประทีป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิไล เพ็ชรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริสุข อ่ำสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบังอร เปียทอง
ครู คศ.3

นางนงเยาว์ วงษ์เสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายดนัย ศุภพรโอฬาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมนัสนันท์ ใสสอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางฉวีวรรณ ท่าวัง
ข้าราชการบำนาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสริตา เลิศชัยกุล
ครูผู้ช่วย

นางสุพรรณี กงคูคำ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2