โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นางสาววริศรา หิรัญชาติ
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสมพร พันธุรักษ์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางพรรัตน์ เวียงพลออม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป