โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนัฐณัญญา บำรุงภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสมพร พันธุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอุทุมพร นนทภาวรการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวตาล บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคพาชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ หามนตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร เกตุการณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรยาภรณ์ โครตรสมบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลักษมี บุตรอุดม
ครูผู้ช่วย