โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมปลาย

นางธิติรักษ์ เดชเลย์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจิรชญา เกิดมูล
วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางกัญจวรรณ กอบแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจักรพร ศรีดวงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนวัฒก์ ขันธพัทธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิชญมน รุ่งฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายยุทธนา ล้ำเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายอาทิตย์ วงษ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภัทรวดี แซ่โอ้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจรวยพร ไผ่งาม
ข้าราชการบำนาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเจษฎา สุโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1