โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษา

นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาด
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวขวัญเรือน พุ่มเทียน
หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางส่าวชนากานต์ คงกะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววริศรา หิรัญชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพรรัตน์ เวียงพลออม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเฉลียว ข้อเหล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจฉรา เฉยช้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรารวีย์ แสงสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชุติกาญจน์ จันทวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประวีณ์นุช เปาริก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเฉลิมพงศ์ สวนมะม่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภิลักษณ์ นาภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1