โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรัตน์ เวียงพลออม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรวยพร ไผ่งาม
ข้าราชการบำนาญ