โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายยุทธนา ล้ำเลิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววริศรา หิรัญชาติ
ครู คศ.2

นางมลิวรรณ ใจซื่อ
ครู คศ.2

นางสาวประวีณ์นุช เปาริก
ครูผู้ช่วย