โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนากานต์ คงกระพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนัฏฐา สุทธิประทีป
ครู คศ.3

นางสาวศิริสุข อ่ำสกุล
ครู คศ.2

นายธนวัฒก์ ขันธพัทธ์
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรา เฉยช้า
ครู คศ.1

นายเจษฎา สุโน
ครู คศ.1