โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรพร ศรีดวงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพงศ์ สวนมะม่วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสริตา เลิศชัยกุล
ครูผู้ช่วย