โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราภรณ์ หนูเล็ก
ครู คศ.1

นายดนัย ศุภพรโอฬาร
ครู คศ.1