โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวขวัญเรือน พุ่มเทียน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเฉลียว ข้อเหล็ก
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ วงษ์ศรี
ครู คศ.1

นายอภิลักษณ์ นาภูวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสุพรรณี กงคูคำ
ครูจ้างสอน