โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
หมู่ที่ 4  ตำบลลำตาเสา  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทรศัพท์ (035) 271290
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบังอร เปียทอง
ครู คศ.3

นางสาวจิรชญา เกิดมูล
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ จันทวงศ์
ครู คศ.1

Mr.Samuel Awuah Adjei
ครูจ้างสอน